Yhteystiedot

Matti Pirhonen
Pariladonkuja 2
33920 Pirkkala
0503202890

Hyvä ystävä!
Kuntavaalit pidetään ajankohdan siirron jälkeen 13.6.2021.  Ennakkoäänestys aika kotimaassa on 26.5. - 8.6.2021.  Olen Pirkkalassa edolla Keskustan  Pirkkalan paikallisyhdistyksen listalla.  Vaikka meillä on jo ennätyksellinen määrä ehdokkaita tässä vaiheessa, olet tervetullut ehdokkaaksi asuessasi Pirkkalassa.  Pirkkala on pinta-alaltaan Suomen pienimpiä kuntia ja häikäilemättömästi yritetään Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsäalue eli luontohelmemme pilkkoa kolmosmoottoritien oikaisulla.  Sitä on yritetty jo 30 vuotta.  Tie ei uusimpien väestöennusteiden, etätyön ja muutuneen liikennetarpeen takia enää mitenkään tarpeellinen ja edustaa auringonlaskun aikaa.   Luonnolle, ulkoilulle, terveydelle tulee määritellä tulevassa aluesuunnittelussa mitattavat arvot ohjaamaan päätöksentekijöitä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen.  Kaikki tämä ympäristötuho vain 2 minuutin aikasäästön ja turhuuden takia.  
Keskusta on Pirkkalassa todellisuudessa ainoa ympäristöarvoja ajava puolue.  Todisteenakäyttäytymisemme useissa äänestyksissä niin kunnan hallituksissa ja valtuustoissa. V Tule ehdokkaaksemme tai äänestä meitä Pirkkalan vaaleissa.   Varta vasten Pirkkalan näkökulmasta laatimamme uusi vaaliohjelma on kotisivullani ja Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistyksen kotisivuilla ja facessa.    Tässä ensimmäinen vaalimainokseni alla.
Hyvää kevättalvea teille kaikille!
MUUT TÄRKEÄT AJAT KUNTAVAALEISSA OVAT SEURAAVAT:
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.202
Tervetuloa tukijoukkoihin ja äänestämään!
Matti Pirhonen
-----------------
Matti Pirhonen, hankintapäällikkö, yrittäjä
Pirkkalan 1.varavaltuutettu (Kesk), tarkastuslautakunnassa, Hinku-valiokunta, Keskustan Pirkkalan pj.
Pirkanmaan liitossa maakunnan yhteistyöryhmässä
Toiminut luottamustehtävissä v.2009 -2021 luonnonsuojelu- järjestöissä sekä paikallisella, piiri-, että valtakunnallisella tasolla. Luottamustehtäviä kotiseutuyhdistyksissä ja hyvinvointialalla.
Vahvuudet: Kuntatalous, hankintatoiminta, rakentaminen, ympäristönsuojelu, yritysjohto, ekometsätalous
Ehdokas v. 2021 kunnallisvaaleissa Keskusta Pirkkala mottoni: Vahva ja kilpailukykyinen talous luo edellytykset huolehtia luonnosta, lähipalveluista ja hyvinvoinnista itsenäisessä kotikunnassa.
http://facebook.com/matti.j.pirhonen
Tavoite 1: Parannetaan kolmosmoottoritie, vältetään Puskiaisten oikaisu, pelastetaan Kurikkakallio. SIIS VARMISTA VALINTANI VALTUUSTOON, TULE TUKIRYHMÄÄN

matti_kotisivukone.jpg

KESKUSTALAISET ARVOT

Keskustalaista kuntapolitiikkaa ohjaavat ihanteet ja käsitykset yhteiskunnallisen kehittämisen suunnasta. Keskusta-aate on elinvoimainen ja tulevaisuuteen suuntautunut voima muuttuvassa yhteiskunnassa.

Keskustassa yhdistyy isänmaallisuus, eurooppalaisuus ja kansainvälisyys. Olemme yhteistyön ja vahvan yhteishengen joukkue. Tavoitteemme on Suomi ja maailma, jossa voi nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo on aina pelkoa suurempi.

 

Päätöksenteon ja vaikuttamisen lähtökohtiamme ovat:

 

Kasvu ihmisenä ja sivistys

Keskustalainen sivistysaate nojaa koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon ja ihmisen henkiseen kasvuun elämän kaikissa vaiheissa. Osaamisen, yrittäjyyden ja yhteisvastuun pohja syntyy lapsuudessa ja nuoruudessa. Vanhemmilla ja kodeilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan. Sukupolvien välinen yhteys kasvatuksessa on tärkeää. Kaikilla aikuisilla on myös yhteinen vastuu lapsista ja nuorista.

 

Työnteko ja yritteliäisyys

Työteliäs ja yritteliäs elämänasenne on keskeinen hyvinvointia tuottava ja ylläpitävä tekijä yksilön, perheen ja koko yhteiskunnan kannalta. Työelämän ja yrittäjyyden kehittämisessä on otettava huomioon erityisesti työn ja perheen yhteensovittaminen, tasa-arvon ja työterveyden edistäminen sekä nuorten, ikääntyvän työvoiman ja vaikeasti työllistyvien erityistarpeet.

 

Yhteisvastuu ja kohtuullisuus

Keskustalaisuuteen kuuluu heikomman lähimmäisen puolustaminen. Vastuullisuus alkaa itsestä ja kasvaa kyvyksi huolehtia toisesta. Kohtuullisuus ja toisesta huolehtiminen lisäävät sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Kunnan toiminnassa on huomioitava erityisesti ne, jotka eivät itse kykene puolustamaan oikeuksiaan.

 

Kaikkia näitä pyritään konkreettisesti toteuttamaan myös paikallisesti Pirkkalassa. Tarvitaan tukeasi, sen voit antaa äänestämällä Suomen Keskustan ehdokkaita tai lisäksi toimimalla Keskustan riveissä kunnan luottamustehtävissä. Lisää Keskusta –infoa kotisivullamme https://keskusta.fi/pirkanmaa/pirkkala/

 

Tulevaisuus tehdään kodeissa – Pirkkalan Keskusta toimii tulevalla valtuustokaudella näiden linjausten pohjalta

 

 

ME HALUAMME

 • Turvata hyvät peruspalvelut jokaiselle
 • Vahvistaa hallittua kunnan elinvoiman kasvua
 • Asukaslähtöistä politiikkaa ja johtamista
 • Toimia yhdessä kuntalaisten ja naapurikuntien sekä tulevan maakunnan kanssa

 

KUNTA ON ASUKKAIDEN YHTEISÖ Hallinnollisista karsinoista ja siiloista tulee päästä eroon ja siirtyä enemmän kohti palvelukokonaisuuksia ja ihmisen elämänkaariajattelua.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten myötä kunnan rooli voisi muuttua virastomaisesta palveluautomaatista asukkaiden yhteisöksi.

Keskusta haluaa olla rakentamassa tulevaisuuden Pirkkalaa ihmislähtöiseksi, eri elämäntilanteet ja -vaiheet paremmin tunnistavaksi. Pirkkalainen on kuntansa asukasomistaja: tekijä, ei tekemisen kohde. Tiukasta sääntelystä ja ylhäältäpäin ohjauksesta tulee siirtyä erilaiset ideat ja ratkaisumallit hyödyntävään mahdollisuuksien Pirkkalaan, jossa päätösvalta on lähellä ja kuntalaisten kuuleminen arkipäivää.

Meille on tärkeää mahdollisuus rakentaa hyvä elämä itselleen ja läheisilleen omassa kotikunnassa.  Valinnan vapaus tulee säilyttää asukkaiden elinkaaren eri vaiheissa.  Pirkkalaa tulee kehittää huomioiden myös alueiden erityistarpeet ja haja-asutus. Muun muassa kyläkoulut ovat vahvuus ja osa kunnan imagoa. Pidämme tärkeänä myös, että reuna-alueiden rakentamismahdollisuuksiin ja tiestön kuntoon panostetaan pikaisesti ja konkreettisesti.

KOTI ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN. Keskustalainen asuntopolitiikka lähtee ihmisten toiveista ja elämäntilanteista. Asukkaat tarvitsevat erilaisia asumismuotoja pientaloista kerrostaloihin, vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ja kaikkia vaihtoehtoja niiden väliltä. Kuntalaisille tulee tarjota mahdollisuuksia myös väljään asumiseen. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuutta on lisättävä.  Kaavoituksella on edistettävä koko kunnan kehitystä, tarvittaessa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.  Myös yksityisen maan rakentaminen tukee kunnan kehittymistä. Kunnan ei tule käyttää pakkolunastusta ansiotarkoituksessa.

OIKEUS LAADUKKAASEEN KOULUTUKSEEN. Kattava, laadukas ja erilaiset oppilaat huomioiva esi- ja perusopetus varmistaa tasa-arvon ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Lähikoulut ovat Keskustalle tärkeitä. Pidämme tärkeänä, että päivähoitoryhmien ja koululuokkien ryhmäkoot pidetään kohtuullisina. Tärkeää on myös se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan oppirauha sekä mahdollisuus keskittyä opiskeluun ilman koulukiusaamista.  Lähi-, tuki- ja erityisopetusta sekä kerhotoimintaa tulee kehittää entisestään. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus liikuntaharrastukseen. Kun oppivelvollisuus pitenee, huomiota myös keskeyttäville – on järjestettävä erilaisia tapoja oppivelvollisuuden suorittamiselle.

ERITYISHUOMIO LAPSIPERHEISIIN. Keskusta haluaa, että neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa puututaan jämäkästi ongelmiin ja tuetaan muutoin vanhempia heidän kasvatustyössään. Perheille tulee luoda aidot mahdollisuudet valita lapsilleen sopivin hoitomuoto sekä sovittaa joustavasti yhteen perhe- ja työelämä. Kotona tapahtuvan hoidon, yksityisen hoidon ja perhepäivähoidon pitää olla todellisia vaihtoehtoja perheille. Kerhotoimintaa tulee kehittää täydentämään lasten kotihoitoa. Pidämme tärkeänä, että lapsiperheille taataan mahdollisuus saada tarvittaessa kunnallista kotiapua.

TURVALLINEN ELÄMÄ, MYÖS IKÄÄNTYNEILLE. Elämä on ainutlaatuista ja arvokasta riippumatta ihmisen iästä tai terveydentilasta, ja ihmisen omia valintoja tulee kunnioittaa. Keskusta pitää tärkeänä, että sekä ikäihmisille että kaikille muillekin erityistukea tarvitseville pirkkalaisille turvataan heidän terveytensä ja muun elämäntilanteensa edellyttämät hoito-, hoiva- ja asumispalvelut mahdollisimman lähellä. Palveluita tulee kehittää erilaisten ihmisten ääniä kuuleviksi, ihmisiä osallistaviksi, heidän itsenäisyyttään, omaa osaamistaan ja omassa kodissa asumista tukeviksi sekä yksinäisyyttä lieventäviksi. Huomio yksilölliseen avuntarpeeseen. Omaishoitajien arkea on entisestään tuettava eikä karsittava. Ikäihmisille on turvattava mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

VAPAA-AIKA ON MAHDOLLISUUKSIA. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut tukevat itsensä kehittämistä ja ovat siten oleellinen osa elämänmittaista sivistystä. Niillä on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kansalaisaktiivisuuden, yhteisöllisyyden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden vahvistamisessa. Ikääntyneiden kuntalaisten osalta nämä palvelut edistävät aktiivisen elämän jatkumista työuran päätyttyä. Keskustalle on tärkeää, että kaikille ikäryhmille suunnattuja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja on tarjolla.  Kulttuurityön ja liikunnan edistäminen ovat elinvoimaisen kunnan peruskiviä. Paikallinen yhteistyö esim seurakuntien kanssa voisi oilla tuloksellista.

YRITTÄJYYS TUO LEIVÄN. Haluamme edistää yrittäjyyttä sekä toimivaa elinkeinopolitiikkaa. Pirkkalan kunnan on kaavoituksella, maankäytöllä ja toimitilojen tarjonnalla luodaan myös edellytykset erikokoisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Kunnan hankintastrategiassa tulee asettaa tavoitteeksi lähiruuan, -energian, -palveluiden ja puurakentamisen edistäminen kestävän kehityksen mukaisesti. Maankäytön ja rakennustoiminnan sekä ympäristönsuojelun ohjeistuksilla tulee edistää ja antaa toimintamahdollisuuksia myös maa- ja metsätalouden joustavalle kehittämiselle jarruttamisen ja rajoittamisen sijaan.

HIILIJALANJÄLKI MINIMIIN. Mielestämme hiilijalanjälkeä tulee minimoida lähiruuan, uusiutuvan energian, energian säästön ja ympäristöystävällisen liikkumisen sekä toimivien etätyömahdollisuuksien voimin. Kunnan tulee suosia energiankäytössä ja kulutuksessa kotimaista uusiutuvaa ja biopohjaista energiaa. Kaavoituksessa on otettava huomioon myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet.  Tuetaan kaatopaikoille päätyvän jätteen määrän vähentämistä ehkäisemällä sen syntyä sekä tehostamalla uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon ja sitä edistetään kaikessa ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa. Vapaaehtoista luonnonsuojelua edistetään esimerkiksi Metso-ohjelmaa hyödyntämällä.

TURVALLINEN ARKI TEILLÄ. Toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi Keskusta pitää tärkeänä, että Pirkkalassa parannetaan liikenneturvallisuutta, lisätään omaehtoista liikuntaa ja mm. hillitään ilmastonmuutosta investoimalla kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja ylläpitoon.

 

Muut, konkreettiset tavoitteet esitellään toimenpiteiden tavoiteohjelmassa.

 

Pirkkalan Keskusta tulee ajamaan muun muassa seuraavia, konkreettisia hankkeita tulevalla valtuustokaudella: (ehdota lisää…)

 

Heikkiläntien saattaminen nykyistä parempaan kuntoon: kunnanavustustason korottaminen tai haltuunotto kunnalle

Sorkkalantien liikenneturvallisuuden parantaminen, kevyen liikenteen väylä

Anian Rantatien saattaminen turvalliseksi myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille: Kevyen liikenteen väylän jatkaminen ainakin Anian ent. koululle saakka

Toivion metsiin ei rakenneta teollisuutta ja kerrostaloja

Luonnollinen polkuverkosto Pyramiitinnotkosta Taaporinvuorelle ja edelleen Kurikkakalliolle. Vapaaehtoista luonnonsuojelua (esim. Metso – ohjelman kautta) kannustetaan

Pirkkalaa ja sen asukkaita ei enää rasiteta suurilla valtakunnallisilla maankäytön aluevarauksilla, vaan keskitytään asukkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Keskusta esimerkiksi kannattaa olemassa olevien moottoriteiden tekemistä kolmikaistaisiksi ns. Puskiaisten oikaisun sijaan.

Kunnan uusiin talonrakennushankkeisiin suunnitellaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvat ratkaisut

Kunnan omien rakennelmien materiaalit valitaan siten, että ne ehkäisevät ilmastonmuutosta (mm. sitovat hiiltä ja ovat läheltä), puurakentamista suositaan

Aluerakentaminen perustuu mahdollisuuksien mukaan energiaomavaraisuuteen

Jätteiden kierrätys ja lajittelu myös omakoti- ja haja-asutusalueille

Killon, Haikan ja Pikku Pispalan asumisen omaleimaisuus ja jatkuvuus

Liikennemelun torjunta 3 –tien omakotialueilla

Raitiotie Pirkkalaan ei ole itsestäänselvyys

Haja-asutusalueille kattava joukkoliikenne

Maisema-alueita Pirkkalaan

Maastopyöräreitistö

Toivionkin jalankulkuväylät turvalliseksi

II asteen ammatillista koulutusta Pirkkalaan

Ratsastusreitistö

Liikuntareitistöjä sosiaalista kanssakäymistä varten lemmikkieläimille ja näiden haltijoille (esim koiria ja hevosia varten uimaranta, toilettipaikkoja, virikepuistoja)

 

 

Kunnallispoliittiset päätavoitteeni

1. VALINTA VALTUUSTOON SUURELLA ÄÄNIMÄÄRÄLLÄ JA VALTUUSTOSTA VALINTA MAAKUNTAVALTUUSTON ELI PIRKANMAAN LIITON PÄÄTTÄVIIN ELIMIIN.

1.1. KUNNASSA JA SITÄ KAUTTA PIRKANMAAN LIITOSSA PAIKALLIS JA MAAKUNTAKAAVOISSA PYRIN VAIKUTTAMAAN KOLMOSMOOTTORITIEN OIKAISUN JA UUDEN KEHÄTIEN POISTAMISEEN KAAVOISTA TARPEETTOMANA. TÄTÄ KAUTTA PELASTETAAN PIRKKALAN JA LEMPÄÄLÄN VÄLINEN LUONNON MONIMUTOISUUDEN JA  ULKOILUN KANNALTA TÄRKEÄ METSÄALUE SEKÄ KURIKKAKALLI0.

2)KESKEISISTÄ ON LÄHIPALVELUIDEN TURVAAMINEN KUNNAN TALOUTTA TUKEVILLA TOIMENPITEILLÄ. KEINOJA OVAT HANKINTALAIN KEHITTÄMINEN JOUSTAVAKSI JA LIIKEMIESMÄISEKSI SEKÄ HENKILÖSTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TUNTUVAT MUUTOKSET. KUNNALLISTA UUDISTAMISTA TARVITAAN, MUTTA EI PAKKOLIITOKSIA. TALODELLISESTI HYVIN TOIMEENTULEVIA KUNTIA KUTEN PIRKKALAA EI TULE YHDISTÄÄ TEHOTTOMAKSI SUURKUNNAKSI. BYROKRAATTISET SUURORGANISAATIOT EIVÄT YLEENSÄ ONNISTU LIIKE-ELÄMÄSSÄ EIKÄ KUNTAKENTÄLLÄ.  

3) KUNNAN ASUKKAIDEN JA KUNNAN TALOUDEN TURVAAMINEN SOTEUUDISTUKSEN TOTEUTUESSA, JOLLOIN VAIN 40 % TULOVEROSTA JÄÄ KUNNALLE JÄLJELLEJÄÄVIEN TOIMINTOJEN KATTAMISEEN.  TÄRKEÄÄ ON HUOLEHTIA, ETTÄ VÄLIINPUTOAJIA EI OLE KUNNAN ASUKKAISSA.

4) VALTION LUPAAMA TÄYSIMÄÄRÄISEN KORONAKUSTANNUSTEN SAAMINEN KUNTAAN KÄYTÄNNÖN TASOLLA KUNTAHALLINNOSSA

Mottoni vaaleissa on:

Vahva ja kilpailukykyinen talous luo edellytykset huolehtia luonnosta, lähipalveluista ja hyvinvoinnista itsenäisessä kotikunnassa.

PUOLUSTAN

 • itsenäistä Pirkkalaa
 • lähipalveluita
 • tervettä kuntataloutta
 • ympäristöarvoja, luonnon monimuotoisuutta, ympäristön ehyenä ja pirstotumattomana pitämistä, yhtenäisiä ja luonnonmukaisia ulkoilualueita
 • yhtenäistä metsäaluetta Pirkkalan ja Lempäälän välillä

Matti Pirhonen 5.2.2021

TAVOITTEENI, KEINOT JA PÄÄMÄÄRÄ VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2014

Kunnallisia vaalitavoitteitani  valtuustokaudelle 2021 alkaen

1.1. Itsenäinen ja taloudellisesti ja toiminnallisesti vahva Pirkkala

1.2. Peruspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen lähellä asukkaita

 • terveyskeskuksen hyvien palveluiden säilyttäminen SOTE-alueella lähellä,terveyden edistämistyön luominen kunnan eri hallintoalueilla
 • erikoissairaanhoidon kehittäminen SOTE alueella
 • omaishoitajille enemmän tukea, ikääntyvien ihmisten kotiapu alueellisesti oman hoitajan vastuulle, SOTE-alueen ja kunnan siirtymäkausiselvitys
 • ikääntyvien ihmisten asuntoihin remonttitukea mahdollistamaan pitkään kotona asumiseksi, eri hallintokuntien yhteistyö
 • järjestettävä kouluihin pienemmät luokkakoot, erityisopetusta tarvitseville taattava koulupaikka läheltä kotia, Pirkkala-lisä lapsiperheille, nuorisolle toimintaa 
 • Kiusaamiselle nollatoleranssi. Oppilaille mahdollisuus jättää  netin kautta Wilma-verkoon ilmoituksia pahanolontunteestaan luokanvalvojalle, jolloin vakavamman mielenterveysongelman ennaltaehkäisy olisi mahdollista.
 • päivähoitoa on kehitettävä niin, että jokainen perhe voi valita elämäntilanteeseen parhaiten sopivan hoitomuodon läheltä kotia SOTE-alueella
 • Perhepäivähoitoon on panostettava niin, että kalliiden päiväkotien tarve vähenisi SOTE alueella

1.3. Viihtyisän, monimuotoisen luontoarvoja kunnioittavan ympäristön vaaliminen

1.3.1. Pirkkalan ja Lempäälän välisen melko yhtenäisen metsäalueen säilyttäminen asukkaiden ulkoilu ja virkistysalueena sekä luonnon monimuotoisuutta ylläpitävän viherkäytävän säilyttäminen Pirkkalan keskustaan asti. Maakunta- ja muut kaavat kestävään kehitykseen

 • moottoritien oikaisu Kuljusta Linnakallioon, oikoradan sekä toisen kiitoradan suunnittelu on jäädytettävä turhina, sillä vähäinen liikenteen kasvu voidaan hoitaa ensisijaisesti entisiä väyliä kehittämällä
 • kunnan pienien monimuotoisten metsien suojelun edistäminen, Toivion-Tampereen rajalle kaavaillun luonnonsuojelualueen edistäminen. Metso-ohjelman ja muun vapaaehtoisen suojelun edistäminen

1.3.2. Pyhäjärven vesistön ravinnekuorman vähentäminen ja yleistilan parantaminen

 • vaikuttaminen jätevesimäärän vähentämiseen ja kehittämiseen uusilla järjestelmillä, hulevesien hallinta ja turvallinen imeyttäminen
 • vaikuttaminen hajakuormituksen vähentämiseksi vesistön varrella

1.4. Sopivia asuntoja ihmisten kodeiksi kaikissa elämän tilanteissa

 • sallittava rakentaminen haja-asutusalueelle teiden varsille, uudistuvan energian edistäminen, hissien saamisen edistäminen vanhoihin kerrostaloihin ikääntyvien avuksi, enemmän omakoti- ja rivitalotontteja.
 • energiaremonttien tukeminen ja avustushakemusten neuvontaa erityisesti ikääntyville.
 • suurten tonttien jakoa helpotettava niitä haluaville vapaaehtoisesti

1.5. Vuokra-, omistus- , osaomistus, ja asumisoikeuspohjaisten palveluasuntojen rakentamisen edistäminen tarvetta vastaavaksi.  Kaikkia asumismuotoja mahdollistettava ihmisten tarpeiden mukaisesti

1.6. Keskittyminen kunnan tärkeimpiin ja oleellisiin tehtäviin

1.7. Kokonaisveroprosentin vakiinnuttaminen  tämänhetkiselle tasolle

2.0. Keinoja, joilla tavoitteisiin päästään: Kunnan velkakierteen katkaiseminen, hallintokulujen karsiminen organisaatiota kehittämällä ja rutiinitehtäviä ;keskittämisellä seutuyhteistyönä, hankintojen tehostaminen, kilpailuttaminen, vertailu: tehdäkö itse vai tilata ulkoa, liiketonttitarjonta, asukasmäärän kasvun hillitseminen

3.0. Päämäärä:  Vahva ja kilpailukykyinen talous luo edellytykset huolehtia monimuotoisesta luonnosta, lähipalveluista ja hyvinvoinnista itsenäisessä Pirkkalassa