Yhteystiedot

Matti Pirhonen
Pariladonkuja 2
33920 Pirkkala
0503202890

IHMISLÄHEISEEN HUOMISEEN PIRKKALAN KESKUSTA

 

KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2017

 

 

Pirkkalan Keskustalle ihminen on tärkeä ja arvokas.  Oikeudenmukaista kohtelua ei tarvitse ansaita.  Toimimme Sinun, emme järjestelmän, parhaaksi.   Korostamme kaikissa toiminnassamme ihmislähtöisyyttä.

 

Pirkkalan Keskusta -   Sinun asiallasi.  Keskusta on: Yhteisvastuullisuutta, sosiaalista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja itsensä kehittämistä.  Nämä eivät ole meille tavoitteita, vaan toimintamme lähtökohtia.

 

Keskustan arki on vastuullisia valintoja ja kokemusten hyötykäyttöä.  Keskustalaiset ovat tottuneet pitämään huolta ja elämään arjessa.  Kunnan päätöksenteko vaikuttaa suoraan sinun kotiisi, perheeseesi, asuinympäristöösi ja hyvinvointiisi.

 

Hyvinvointi lähtee viihtyisästä asuinympäristöstä.  Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida ja korostaa omia vahvuuksiamme.  Yhdyskuntarakentamisen tulee perustua kestävän kehityksen periaatteelle.  Siinä tulee huomioida kuntalaisten tasavertaisuus ja palveluiden saatavuus.  Toimiva ympäristö mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin.

 

Kunta kuuluu kaikille. Suunnitteluun liittyvissä ratkaisuissa on otettava huomioon lasten, nuorten ja aikuisten näkökulmat ja tarpeet, ympäristöä unohtamatta.  Panostetaan toimivaan joukkoliikenteeseen ja virikkeitä antaviin leikkipuistoihin, myös haja-asutusalueelle. Tehkäämme yhdessä kotikunnastamme viihtyisä ja turvallinen.

 

Välittäminen luo elämänlaatua.  Vanhusten hoitoa tulee kehittää vanhusten tarpeista käsin.  Riittävä kotiapu ja esimerkiksi palvelusetelijärjestelmä luovat mahdollisuuden monipuolisille palveluille.  Kunnan tulee taata omaishoidolle ja omaishoitajille riittävät taloudelliset resurssit.  Intervalli - ja kuntoutuspaikkoja tulee olla riittävästi hoidettavien ja omaishoitajien tarpeisiin.  Koti on paras paikka myös ikääntyville. Yksinäisyys ja eristäytyminen ovat yhteiskunnassamme suuria haasteita.  Ne koskettavat meitä kaikkia ikään katsomatta.  Välittäminen ja omatoimisuuteen kannustaminen ovat tärkeitä tavoitteitamme.   

 

Vaihtoehtoja lastenhoitoon.  Perheille on tarjottava mahdollisuuksia valita lapselleen sopiva hoitomuoto.  Kunnan tehtävä on järjestää riittävät päivähoitopaikat niitä tarvitseville.  Perhepäivähoidon tulee olla perheille aito ja käytettävissä oleva vaihtoehto.  Perhe on aina ensisijaisesti vastuussa lastensa hoidosta ja kasvatuksesta. 

 

Kunnan hyvät palvelut tekee motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. 

 

Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida kestävä kehitys ja olemassa oleva asuinympäristö.  Asumisen ja rakentamisen vapaus on mahdollistettava myös haja-asutusalueella, eikä pidä hankaloittaa turhilla määräyksillä.  Liian tiivis rakentaminen vähentää asumisviihtyvyyttä.

 

Kunnan ympäristön hoidossa myös maataloudella on merkittävä osuus.  Laajat hoidetut peltoalueet ja siistit lähimetsät luovat viihtyisyyttä kaikille kuntalaisille.  Keskustan mielestä kuntalaisilla tulee olla oikeus puhtaaseen luontoon myös lähialueella.

 

Keskustalle kotikunta on ennen kaikkea ihmisten lähiyhteisö, jossa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta ja pitää huolta toisistaan sekä vaikuttaa kotikuntansa asioihin.

 

Vahva kuntatalous on edellytys laadukkaille kunnan palveluille. Kunnan taloutta vahvistetaan elinvoimaa kehittämällä.  Keskusta edellyttää, että kunta kannustaa olemassa olevia yrityksiä kasvuun ja menestykseen sekä luo kannustavat puitteet uusien yritysten perustamiselle.

 

LISÄKSI HALUAMME ETTÄ

 

-       kunnan tiestö saatetaan nykyistä parempaan kuntoon

-       edistetään yhteistoimintaa kolmannen sektorin kanssa tarjoamalla     toimintamahdollisuuksia

-       erilaisten sopimusten yhteydessä maalaisjärjen käyttö on sallittua

-       yksityisiä maa-alueita kunnioitetaan ja pakkolunastuksiin lähdetään vain todellisen tarpeen niin vaatiessa

-       arvokkaat luontokohteet tulee säilyttää

-       kuntalaisten yhteyttä luontoon tulee kehittää

 

 

-------------------------------------------------------

Edellisen kuntavaalikauden ohjelma:

PIRKKALAN KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA 2013 - 2016

 

YHTEISVASTUUTA PIRKKALAISISTA

Keskusta on vastuullinen, tulevaisuuteen katsova puolue.  Se haluaa kehittää Pirkkalaa niin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää ja vaikuttaa hyvinvoivassa Pirkkalassa. Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö.  Ihmisen kokoisessa kunnassa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen.

 

Keskusta puolustaa lokakuun kuntavaaleissa lähipalveluja ja kuntien itsehallintoa sekä haluaa turvata vakaan ja terveen kuntatalouden.

 

Keskusta haluaa turvata kuntalaisille lähipalvelut Pirkkalassa niin, että ne ovat saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa.  Lähipalveluita ovat mm. päivähoito, esiopetus ja peruskoulutus, äitiys- ja lastenneuvola, terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto päiväsaikaan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto, vanhusten hoivapalvelut, mielenterveyspalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kirjastopalvelut, nuorisotyö ja tietyt liikuntapalvelut sekä valtion viranomaisten paikallispalvelut.

 

Keskusta puolustaa kunnallista itsehallintoa ja kunnioittaa ihmisten oikeuksia päättää itse kotikuntansa asioista.  Keskusta ei hyväksy ylhäältä ohjattuja, keskittämiseen ja suurkuntiin tähtääviä pakkoliitoksia.  Tulevissa kuntavaaleissa ratkaistaan Pirkkalan kunnan itsenäisyys.  Kuntavaaleissa kansalaisilla on mahdollisuus lausua käsityksensä maan hallituksen politiikasta ja antaa äänensä sen puolesta tai sitä vastaan.

 

Keskusta haluaa turvata vakaan ja terveen kuntatalouden.  Vain näin voidaan taata kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelunsa ja muu hyvinvointinsa.  Kunnan on kannettava vastuunsa yrittäjyyden ja työnteon edistämiseksi ja kannustamiseksi.  Taloudellisesti vakaa ja kehittyvä kunta luo elinvoimaa laajemminkin alueelleen.

 

Lähtökohta kaikessa kunnan toiminnassa pitää olla ihmisarvon kunnioittaminen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden turvaaminen.  Keskusta haluaa, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan ennen muuta ihminen; ei asiakas tai potilas.

 

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat yhteiskuntamme kipeimpiä ongelmia.  Näiden ongelmien ratkaisemisessa on usein kyse kunnan, lähiyhteisöjen ja ihmisten yhteisestä tahdosta ja vastuunkannosta.

 

Keskusta haluaa huomioida kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa erilaiset perheet ja niiden elämäntilanteet.  Kaikilla lapsiperheillä on oltava mahdollisuus saada tarvittaessa kunnallista kotiapua.  Keskusta haluaa, että kunnassa varmistetaan ikäihmisille heidän terveytensä ja muun elämäntilanteen edellyttämät hoito-, hoiva- ja asumispalvelut heidän omilla lähialueillaan.

 

Keskusta haluaa, että varhaiskasvatus sekä esi- ja peruskoulut turvataan lähipalveluina kaikkialla kunnassa, kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa saavutettavissa.  Päiväkotiryhmien ja koululuokkien ryhmäkoot pidetään kohtuullisena.

 

Vammaisille yhdessä valtion toimenpiteiden kanssa taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet peruspalveluihin, asumiseen ja työn tekemiseen.  Mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannetaan ennaltaehkäisevillä palveluilla sekä edistämällä tasa-arvoista hoitoon pääsyä.

 

 

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut tukevat itsensä kehittämistä ja ovat siten oleellinen osa elämänmittaista sivistystä.  Niillä on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kansalaisaktiivisuuden, yhteisöllisyyden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden vahvistamisessa.

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tekijöistä on turvallisuus.  Se on kilpailuetu, jonka avulla voidaan houkutella asukkaita ja yritystoimintaa kuntaan.

 

Keskustalainen asunto- ja maapolitiikka lähtee ihmisten toiveista ja elämäntilanteista.  Keskusta uskoo ihmisten kykyyn itse arvioida, missä ja miten he haluavat asua.  Kuntien asukkaat tarvitsevat erilaisia asumismuotoja, pientaloista kerrostaloihin, vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ja kaikkia vaihtoehtoja niiden väliltä.  Haja-asutusalueelle pitää saada edelleen rakentaa asuntoja ja elinkeinotoimintaa palvelevia rakennuksia ns. perusrakennusoikeuden puitteissa.  Kaavoituksen tulee olla mieluummin sallivaa kuin rajoittavaa, mutta sen pitää kuitenkin taata laadukkaan, järjestäytyneen ja hyvän rakentamisen puitteet.  Tasa-arvo periaatteen mukaan Pirkkalan kunnan Maapoliittinen ohjelma on otettava uuteen käsittelyyn. 

 

Luonto on meille liittolainen.  Luonnon monimuotoisuuden ylläpito suojelee maapallon elämää ylläpitäviä järjestelmiä.  Keskustalaisen ympäristöajattelun yksi kulmakivistä on ylisukupolvisuus: emme syö tulevien sukupolvien kuormasta, vaan jätämme ympäristön ja luonnon jälkipolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme.

 

Toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi kunnassa Keskusta pitää tärkeänä, että myös varmistetaan haja-asutusalueiden joukkoliikenteen riittävyys.

 

Kunnan menestymisen ehto on onnistunut elinkeinopolitiikka, joka luo edellytykset toimiville hyvinvointipalveluille.  Yrittäjyys synnyttää myös elinvoimaisuutta kuntaan ja laajemmallekin alueelle.  Keskustan mielestä kaavoituksella, maankäytöllä ja toimitilojen tarjonnalla on luotava edellytykset yrityksille ja yrittäjyydelle.

 

Kunta on ihmisten yhteisö: 

  • Kunta on ihmistä varten.  Kunnassa asukkailla pitää olla mahdollisuus rakentaa hyvä elämä itselleen ja läheisilleen.  Toimivassa kunnassa ihmisellä on aito tahto kantaa vastuuta, välittää läheisistään ja huolehtia myös yhteiskunnan heikoimmista jäsenistä.  Kunta on ihmisille myös paikka, johon hän voi samaistua, kiintyä ja kasvattaa juurensa.

 

  • Ihmisillä pitää olla oikeus päättää itse kotikuntansa asioista.  Vaaleilla valitun valtuuston ja muiden virallisten päätöksentekoelinten lisäksi asukkaiden aloitteellisuutta, omatoimisuutta ja mahdollisuutta lähivaikuttamiseen on edistettävä ja kannustettava.  Aito itsehallinto antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua omaa asuin- ja elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

 

  • Kunnallinen itsehallinto mahdollistaa parhaiten sen, että palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti, asukkaiden tarpeita ja valinnanvapautta kunnioittaen, paikalliset olot huomioiden, hyvä laatu ja vaikuttavuus turvaten sekä eettiset arvot muistaen.

 

 

 

KESKUSTAN PERIAATTEET

 

Keskusta arvostaa ihmisten vapautta, itsenäisyyttä, omatoimisuutta, kekseliäisyyttä sekä yritteliäisyyttä.  Suvaitsevaisuus, ajatuksen vapaus ja perusarvojen kunnioitus kuuluvat keskustalaiseen arvomaailmaan.  Keskusta tahtoo edistää ihmisten yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta sekä ottaa vastuuta lähiyhteisöstä ja heikommassa asemassa olevista.

 

YHTEISVASTUUTA PIRKKALAISISTA

 

Pirkkalassa on oltava kunnolliset päivähoitopalvelut ja terveydenhuolto.  Päivähoidossa sekä lasten ja nuorten koulutuksessa on oltava toimivat ryhmäkoot.  Näin turvataan lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään perheiden halua asua Pirkkalassa.  Vanhusten kotona asumista ja vanhuksiaan hoitavia omaisia on tuettava riittävästi.  Ikääntyville pirkkalaisille tarvitaan myös lisää palveluasuntoja ja laitospaikkoja.

 

 

TEHOKASTA TALOUDENHOITOA

 

Kunnan talous on saatava pysyvästi kuntoon.  Veroprosentin ja palvelumaksujen jatkuva korottaminen ei ole kestävä tie.  Ainoa ratkaisu on tulojen lisääminen ja menojen supistuminen.  Työvoimakustannusten hallitsemiseksi työvoima on mitoitettava ja työtehtävät järjestettävä toimivan palvelurakenteen mukaisiksi.  On varauduttava siihen, että iso osa työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle.  Ostopalveluja on käytettävä, jos palvelu on riittävän laadukasta ja edullisempaa kuin oma palvelutuotanto.  Palvelun tuottajaa ei kuitenkaan saa päästää sanelijan asemaan.

 

AKTIIVISTA KUNTAYHTEISTYÖTÄ

 

Pirkkalassa on paljon hyvää.  Kuitenkin nykyisen palvelutason säilyttämiseksi toimintoja on tehostettava.  On uusittava toimintatapoja ja yhteistyörakenteita yksityisen, kolmannen sektorin ja ympäristökuntien kanssa.

 

TUOTTAVAA ELINKEINOPOLITIIKKAA

 

Lisää veronmaksajia voidaan saada parantamalla kunnan vetovoimaisuutta yritys- ja asuinympäristönä.  Hyvä työllisyys on hyvien verotulojen edellytys.  Pelissä on nyt kunnon kortit: maanmyyntitulot, yritykset, asukkaat…

 

Hyvä arki tehdään lähellä.  Pirkkalassa tehdyt päätökset vaikuttavat Sinunkin elämääsi hyvin vahvasti.  Sen tähden kuntavaalit ovat tärkeät. 

 

Anna äänesi kuulua vaalipäivänä 28.10.2012

 

 

 

Uusi sivu

 

Keskustan Pirkkalan kunnallisvaaliohjelma  2009-2012

  

Yleistä

Pirkkalan Keskusta on syntynyt ja kasvanut arvomaailmaltaan ja asenteiltaan samanmielisten ihmisten liitoksi, jonka toiminnassa sekä yhteisvastuu että yhteistyö on korostunut.  Poliittiset valintamme ja tekomme perustuvat ymmärrykseen ihmisarvosta keskeisimpinä jakamattomina arvona.

Taustoiltaan erilaisia ihmisiä yhdistää asettuminen heikomman puolelle ja työn tekeminen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. On puhuttava yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, turvallisuudesta, hyvinvoinnista, sivistyksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta eli kaikesta siitä, mitä pidämme tärkeänä Pirkkalan kunnassa.

 

Kunnan tehtävä

Kunnan tehtävä on vastata asukkaidensa hyvinvoinnista.  Kunnallispoliitikon tulisi kantaa aina mielessään ajatusta, että hänen tehtävänsä on omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, että kuntalaiset voivat hyvin.

 

Erityisesti lapset, nuoriso ja vanheneva väestö ovat ryhmiä, joissa kunnan lisääntyvä välinpitämättömyys ja keskittyminen taloudellisiin arvoihin sekä juurettomuus heijastuvat ja näkyvät turvattomuuden tunteena.

 

Kunnallisvaaliohjelma

Olemme tottuneet siihen, että voimme asioida mm. terveyskeskuksessa, hammaslääkärissä ilman kohtuutonta jonottamista kohtuullisin kustannuksin.  Perusopetus on maksutonta samoin lukio.  Kunta tukee myös ammatillista koulutusta.  Emme maksa valaistujen latujen, kuntopolkujen tai latureittien käytöstä.  Käyttämiemme palveluiden tuottajana kunta on niin oleellinen, että pidämme asiaa itsestäänselvyytenä.

 

Pirkkalaisista lähtökohdista

 

1. Elinkeinopolitiikka                      

Erityistä  huomiota kiinnitetään eri elinkeinojen tarpeiden yhteensovittamiseen, toimintaedellytysten turvaamiseen ja yhteistyön lisäämiseen kuntien välillä.  Pirkkala on maaseutumainen kunta.  Tämän ilmeen haluamme myös säilyvän.  Tarvitsemme Pirkkalaan lisää erityisesti palvelualan yrittäjiä.  Keskeisiä elinkeino- ja yhdyskuntapoliittisia hankkeita Pirkkalalla ovat matkailun monipuolistaminen, tieverkoston niin katu kuin yksityisteiden perusparantaminen, kevyenliikenteen verkostoa tulee kehittää entistä toimivammaksi ja turvallisemmaksi sekä tarpeellisten liikenneyhteyksien säilyttäminen ja edelleen kehittäminen.  Keskustan valtuutetut lähtevät siitä, että ammatista ja syntyperästä riippumatta kaikille pirkkalalaisille on turvattava tasa-arvoiset oikeudet elinkeinoihin sekä luonnon hyväksikäyttöön.

 

2. Koulutus – tulevaisuuden perusta

Koulu- ja sivistystoimessa tavoitteena on turvata tasokas perusopetus.  Pirkkalan lukio pidetään kilpailukykyisenä.  Kouluja laajennetaan ja saneerataan.  Kiireellisin tilanne on Kirkonkylän ja Hyrsingin kouluilla.  Uusi kirjasto valmistuu kuntakeskukseen seuraavalla valtuustokaudella.

 

 

 

 

 

3. Perusturva

Terveys ja sosiaalipalvelujen taso Pirkkalassa on maan yleiseen tasoon verrattuna hyvä.  Keskusta on pitkään kantanut vastuun kehityksestä myös tällä alueella.  Keskustan mielestä nykyinen palvelutaso sosiaali- ja terveyspuolella on pyrittävä säilyttämään niin pitkälle kuin mahdollista aiesopimuksesta huolimatta.

Perheille Pirkkalassa on turvattava aito valinnanvapaus lastenhoidon järjestelyissä.  Erityisesti pienten lasten kodinhoidon tukea ja kuntalisää on otettava vaihtoehdoiksi perheille.  Kunnallisessa päivähoidossa tarvitaan myös toimiva perhepäivähoito.  Myös yksityiset päiväkodit ovat tervetulleita.  Kodinhoitajat tulee olla lapsiperheiden ja vanhuksien apuna ja turvana äkillisissä sairastapauksissa.

Vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään.  Omaishoitajia on tuettava nykyistä paremmin.

 

4. Virikkeitä vapaa-aikaan

Vapaa-aikatoimessa toimintaa tulee jatkossakin jatkaa kansalais- ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen suuntaan.  Kunnan roolina tulee olla vireän tapahtumaelämän tukeminen, tilojen ja mahdollisuuksien osoittaminen, tiedottaminen ja aktiivisten järjestöjen taloudellinen tukeminen.

Lasten leikkipaikkoja on rakennettava myös vanhoille asunalueille ja entiset pidettävä hyvässä kunnossa.  Reippi kuntalaisten käyttöön. Uimahallihanke suunnitteluun.

Lasten ja nuorten terveiden harrastusten tukeminen tulee vaalikauden aikana olla edelleen voimakkaasti esillä syrjäytymisen ja pahoinvoinnin estämiseksi.  Edelleen tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kanssa.

 

5. Keskusta – luonnon ja ihmisen puolesta

Pirkkalan keskusta ei perusta toimintaansa luonnonvarojen käyttämisessä ihmisten tarpeiden vähättelyyn.  Myös luonnonsuojelussa Keskustan toiminta on eri etujen yhteensovittamista.  Keskustan lähtökohtana on kotikuntamme luonnon ja sen omaleimaisuuden säilyttäminen ihmisen tarpeita unohtamatta.  Pirkkalan keskusta ei hyväksy luonnonvaroja rajoituksetta käyttää hillitsemättömän kasvun ideologiaa, vaan haluaa kehittämissuunnitelmissa asettaa rahat.

Keskusta katsoo, että ympäristökäytön suunnittelussa on lähtökohdaksi otettava se, millaisen palvelutason, me pirkkalalaiset, haluamme.  Millaisen väestöpohjan ja työllisyyden tämän maksamiseksi tarvitsemme ja mitä luonnonvaroja meidän on tämän takia uhrattava – ja mitä taas vastapainoksi suojelemme ja säilytämme.  Vain tällä tavalla Keskusta katsoo voivansa yhdistää luonnonsuojelun ja ihmisten tarpeet järkevällä tavalla.  Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että kunnan ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman alueensa maankäyttöön lisätään.  Kaikkien kuntalaisten on toimiessaan edistettävä kotikuntansa parasta.

 

 

 

 

 

6. Asuminen Pirkkalassa

Pirkkalan keskusta haluaa säilyttää Pirkkalan maaseutumaisen ilmeen.  Kaavoituksessa ei saa ahnehtia tekemällä tonteista liian tiiviitä ja kaupunkimaisia.  Asuinympäristön esteettömyys ja turvallisuus on otettava huomioon jo kaavaa valmisteltaessa. Yhä useampi perhe haluaa asua omakotitalossa.  Haja-asutusalueille lisää kaavoitusta omakotitaloille.   

 

7. Kuntatalous

Pirkkalan kuntatalous on erityisen suurien haasteiden edessä muutaman suuren investointivuosien aikana.  Väestön voimakas kasvu vaatii nopeita palveluiden lisäämisiä ja Läntisen ohitustien ja Lentokentän yrityspalvelujen alue mittavia investointeja kunnallistekniikkaan.

Vakaa tasapainoinen kuntatalous edellyttää kurinalaista suunnitelmallisuutta.  Pirkkalan Keskustan mielestä kunnallamme on laadittava vähintään neljän vuoden investointisuunnitelma, johon valtuuston on sitouduttava.

Kunnan velkaantuminen on mielestämme pantava erityisseurantaan ja sille on asetettava katto.  Menojen kasvu ei voi olla tulojen kasvua nopeampaa.

Vakaan talouden, yrittäjyyden ja hyvän työllisyyden politiikka on kaikkien kuntalaistemme etu.  Vain näillä eväillä turvaamme riittävät peruspalvelut kaikille kuntalaisillemme.